Motor Yacht Talisman Maiton
2006 54m Proteksan Turquoise 692GT
TM_01.jpg
TM_02.jpg
TM_03.jpg
TM_04.jpg
TM_05.jpg
TM_06.jpg
TM_07.jpg
TM_08.jpg
TM_09.jpg
TM_10.jpg
TM_11.jpg
TM_12.jpg
TM_13.jpg
TM_14.jpg
TM_15.jpg
TM_16.jpg
TM_17.jpg
TM_18.jpg
TM_19.jpg
TM_20.jpg
TM_21.jpg
TM_22.jpg